เผย คนว่างงาน เดือน ก.ย. 62 ตัวเลขฟ้อง ต กงานยอดพุ่ง ป.ตรี เกือบ 2 แสนคน

วันที่ 10 ต.ค. นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิ ติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำร วจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พบว่า จำนวนผู้มีอา ยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.64 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแร งงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.72 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.21 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.85 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.2 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแร งงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.92 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชร า เป็นต้น

สำหรับผู้ว่ างงาน 3.85 แสนคน หรือคิดเป็นอัตร าการว่ างงาน ร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นคน และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จำนวนผู้ว่ างงานเพิ่มขึ้น 3.0 พันคน

เมื่อพิจารณาอัตร าการว่างงานตามกลุ่มอา ยุ พบว่า กลุ่มวัยเย าวชนหรือผู้มีอา ยุ 15-24 ปี มีอัตร าการว่างงานร้อยละ 6.5 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตร าการว่ างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวั ยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตร าการว่างงานร้อยละ 0.4 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มวัยเย าวชนมีอัตร าการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 6.5

เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ว่ างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำนวนสูงสุดคือ 1.73 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 2.2) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษ าตอนปลายหรือเทียบเท่า 8.4 หมื่นคน (ร้อยละ 1.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.7 หมื่นคน (ร้อยละ 1.2) ระดับประถมศึกษา 4.2 หมื่นคน (ร้อยละ 0.5)

และไม่มีการศึกษ า และต่ำกว่าประถมศึกษา 9.0 พันคน (ร้อยละ 0.1) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า ผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษ าตอนต้นลดลง 2.0 หมื่นคน ไม่มีการศึกษ าและต่ำกว่าประถมศึกษ าลดลง 3.0 พันคน ในขณะที่ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 2.8 หมื่นคน ระดับประถมศึกษ าเพิ่มขึ้น 4.0 พันคน และระดับมัธยมศึกษ าตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น 3.0 พันคน

ขอบคุณที่มา ข่าวสด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *