7 ลักษณะบ้ านอยู่แล้วจน ทำอะไรก็ติดๆขัดๆ

ลักษณะบ้ านที่อยู่แล้ว จน ทำอะไรก็ไม่เจริญ ติดๆขัดๆ

ทุกคนล้วนอย ากมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้น ไม่มีใครอย ากมีชีวิตที่ลำบ ากหรอ ก

ทุกคนก็คงอย ากร ว ย มีอิสระทางการเงิ นกันทั้งนั้น บ างคนอาจสงสัยว่าทำไมตั้งใจทำงาน

Loading...

ขยัน อ ดออม แต่ทำไมไม่เคยมีเงิ น มีทอง หรือมั่งมีเหมือนคนอื่น ถ้าคุณพย าย าม

ทำทุกอย่ างเต็มความสามารถแล้ว อย ากให้คุณลองสังเกตหรือพิจารณาวงจุ้ย

หรือตำแหน่งที่ตั้งของบ้ านคุณดูว่าเข้าข่ายอยู่แล้วจนหรือเปล่า

การมีบ้ านเป็นของตัวเองเป็นความฝันของหล า ย ๆ คนแน่นอน เพราะเป็นท รั พ ย์สินชิ้นใหญ่

แถมบ้ านยังเป็นแหล่งอยู่อาศัยที่ทุกคนต้องการ เอาไว้พักผ่อนหลับนอน แต่ถ้าหากมี

ลักษณะบ้ าน แล้วไม่ถูกต ามหลัก สร้างบ้ านออ กมาไม่ดีก็จะทำให้ใช้ชีวิตติดขัดได้เหมือนกันนะ

ทำให้ทำงานก็ย าก ทำอะไรก็ติดขัด หากบ้ านของคุณเป็นแบบ 7 ข้อนี้ให้รีบปรับรีบแก้เลย

1 บ้ าน มีประตูหน้าต่างเยอะไป

เชื่อ กันว่าบ้ านที่มีประตูหน้าต่างเยอะเกินไปนั้นจะทำให้เงินไหลออ กไปหมด วิธีแก้ก็ไม่ย าก

เลยเพียงปิดไว้เลือ กเปิดเฉพาะบ านที่จำเป็นเท่านั้นหรือหาอะไรมาบังประตูหน้าต่างบ านที่ไม่ได้ใช้เอาไว้ก็ช่วยได้เหมือนกัน

2 บ้ านต่ำกว่าถนน

หากสร้างบ้ านใหม่ดินควรจะถมยกขึ้นให้สูงกว่าพื้นถนน เพราะว่าหากบ้ านต่ำกว่าถนนจะทำให้ผิดหลักฮวงจุ้ย

เชื่อว่าจะทำให้มีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามา แต่ถ้าสร้างมาแล้ววิธีแก้ก็คือให้เปิดร้านหน้าบ้ านให้กว้าง ๆ เลย จะได้ช่วยเรียกเงินทองเข้ามาในบ้ านได้

3 ประตูเปิดออ กมาแล้วเจอบันได

ความจริงก็คงจะเสี่ยงตกบันไดได้ง่ายมาก แต่ต ามความเชื่อคือ หากเปิดประตูแล้วเจอบันไดจะทำให้เงินไหลออ

กจากกระเป๋า เงินไม่เข้ากระเป๋า จะทำให้สุ ข ภ า พไม่ดี เ จ็ บ ป่ ว ย บ่อยอีกด้วย

4 บ้ านรก

ไม่ว่าจะนอ กบ้ านหรือในบ้ าน หากมันรกก็คงจะไม่ดีแน่ ๆ โช คลาภ เงินทองจะไม่อย ากเข้ามา

บ้ านจะต้องสะอาด เป็นระเบียบอยู่เสมอ ยิ่งบ้ านสะอาด จะยิ่งดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามา เงินทอง

สิ่งดี ๆ จะอย ากเข้ามาหาคนในบ้ าน และที่สำคัญก็จะทำให้สุ ข ภ า พ ก า ยและสุ ขภ า พ จิ ตที่ดีอีกด้วย

5 บ้ านรั้วต่ำเกินไป

หากรั้วบ้ านต่ำเกินไปจะผิดต ามหลักฮวงจุ้ย เพราะเชื่อว่าจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่

เงินไหลออ กจากบ้ านง่าย จะสังเกตเห็นว่าบ้ านเ ศ ร ษ ฐี คนร ว ยส่วน มากจะมีกำแพงสูงบังตัวบ้ าน มิดเลย

6 มีสะพานตัดตัวบ้ าน ติดบ้ าน

หากมีสะพานหน้าบ้ าน ตัดหน้าบ้ าน ใกล้บ้ าน ติดบ้ านจะไม่ค่อยดีต ามหลัก ฮ วง จุ้ ย

เพราะว่ามันบดบังหน้าบ้ านกัดขวางไม่ให้เงินทองเข้ามา ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้ านก็ดูให้ดีก่อนว่ามีสะพานไหมหากมีก็ไม่ควรจะเลือ ก

7 ประตูบ้ านแคบ

หากประตูบ้ านแคบนั้นจะทำให้เข้าออ กลำบ าก ประตูบ้ านที่ถูกหลักฮ ว ง จุ้ ย

จะต้องกว้างขวางและสะอาดเสมอ จะช่วยเรียกโช คดี เรียกโช คลาภเงิ นทองเข้ามาในบ้ านได้

หลักฮวงจุ้ยบ้ านยังมีอีกมากมายใครอย ากจะทราบก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมกันได้ ก่อนจะซื้อบ้ าน

สร้างบ้ าน จัดบ้ านก็อย่ าลืมคำนึงถึงหลักฮ ว ง จุ้ ยด้วย แม้จะเป็นต ามความเชื่อแต่ก็ทำ

ต ามแล้วมันก็มีแต่สิ่งดี ๆ นะ เช่น บ้ านจะต้องสะอาด หรือคุณชอบบ้ านรกสกปรกล่ะจริงไหม

ข้อมูลkiddeemak99

Loading...
อ่านเพิ่มเติม