4 คาถา แก้เงิ นขาดมือ เสริมบ ารมี

แนะนำสวด 4 ค า ถ าก่อนนอนทุกคืน ช่วยการเ งิ น เสริมบ ารมี เสริมโช คลาภ

ในยุคที่ข้าวย ากหมากแพง หยิบจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทองไปหมด และเมื่อหมุน

เ งิ นไม่ทันก็ต้องหยิบยืมเ งิ นจากคนอื่นเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

Loading...

และวันนี้เรามีบทความ แนะนำสวด 4 ค า ถ าก่อนนอนทุกคืน

ช่วยการเ งิ น เสริมบ ารมี เสริมโช คลาภ หากคุณอย ากหมดห นี้หมดสินขอให้อ่ า น

บทความนี้ให้จบแล้วคุณจะมีเ งิ นมีทองใช้ไม่ข า ดมือ

ปัญหาห นี้สินนั้นแก้ย ากมากเหมือนกัน บ างคนก็หาเ งิ น มาทั้งชีวิตก็หมดไปกับการใช้ห นี้

จนไม่มีให้ตัวเองได้ใช้บ้ างเลย สำหรับวันนี้เรา มีค า ถ าแก้เ งิ นข า ดมือมาฝากทุกคน ซึ่งสามา ร ถ

สวดได้ทุกวันก่อนนอนเลย จะช่วยเสริม ด ว ง เสริมบ ารมี ทำให้มีวาสนาและเรียกท รั พ ย์

สินเ งิ นทองเข้ามาในบ้ านแบบไม่ข า ดสายเลย เอาล่ะมาลองดูกันเลยว่ามีค า ถ าอะไรบ้ าง

1. ค า ถ า เรียกเ งิ นเข้าบ้ าน

ทำการตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็สวดบทนี้

‘โอม มหาลาโภ โช คะ วันตัง เอหิ จงมา ธะ นะ ปาตัง มากะ มายัง

อักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง’ เป็นค า ถ าที่สวดแล้ว จะช่วยเรียกโช ค เรียกเ งิ น เสริมความมั่งคั่งร่ำร ว ย

2. ค า ถ าอิติปิโสเ รื อ น เ ตี้ ย

ทำการท่องนะโม 3 จบ แล้วก็สวดบทนี้ ‘อิติปิโส วิเส เสอิ อิเส เ ส พุทธนาเมอิ อิเมนา

พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ’ สวดแล้วจะช่วยให้เดินทางปลอ ดภั ย

คุ้มครองให้ปลอ ดภั ยจาก อั น ต ร า ยทั้งปวง ช่วยให้ทำมาค้าข า ย คล่อง มีกำไรดี

3. ค า ถ าข า ยคล่องกำไรดี

สำหรับคนที่ทำมาค้าข า ยควรสวดบทนี้ด้วย โดยการ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดว่า

‘โอม อิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัต ตัง วาพัพ พะยัน ละเอหิ คาคัช วันติ ฯ’

โดยก่อนจะสวดนั้นให้เอาใบไม้ไปแช่ในขันเอาไว้ แลล้วสวดเลย

4. คา ถ าพ ร ะ พ ร ห ม 4 หน้า

สวดง่าย ๆ เลย เพียงสวดว่า ‘โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ’ สำหรับคนที่บูช า

และนับถือพ ร ะ พ ร ห มนั้น จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ไม่ว่าจะอะไรก็ประสบความสำเร็จ จะมีแต่คนรัก คนชื่นชม ศั ต รูไม่เข้ามาทำ ร้ า ย และยังหนุนให้โช คดี มีบ ารมีเยอะอีกด้วย

พอสวดจบก็เอาไปพรมให้ทั่วร้านเลย จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้ค้าข า ยดี ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นค า ถ าที่สวดง่าย ๆ แก้เ งิ นข า ดมือ

ทุกคนสาม า ร ถนำไปสวดกัน ได้ทุกค า ถ าเลยหรือจะเลือ กสวดแค่ค า ถ า

ใดค า ถ าหนึ่งก็ได้ ต ามสะดวกเลย ไม่ย ากโดยสวดก่อนนอนในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น

ข้อมูลdeejunglife

Loading...
อ่านเพิ่มเติม