จุดธูป 16 ดอก แ ก้ปัญหาการเงินติดขั ด

เป็นในเรื่องของความเชื่ อส่วนบุคคล ที่ในช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด ชีวิตไม่ราบรื่นแบบที่ตั้งใจไว้

ลองดูวิธีนี้ดูนะคะจุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอก แล้วท่อง นะโม 3 จบ ตั้งจิตอธิฐานอันเชิญ

ครูบ าอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา

พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์

รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา

15 ชั้นดิน 14 ภูมิบ าดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยุ่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้ านผีเรือน รวมทั้งเจ้าก ร ร มนายเ ว ร และ เจ้าบุญนายคุณ

เจ้าเกณฑ์ด วงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง

การขอขมา และ ขอถอ นคำสาบแช่ งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยว่า

ข้าพเจ้าชื่อนามสกุล ขอ ขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม

ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ด วงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิก ร ร มให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่ าได้โกรธเคือง อย่ าได้จองเ ว ร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป

และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ

หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย อนุภาพ พระบ ารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

และด้วยบ ารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแ ก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่ว ยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า

จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโช ค มีลาภ มีเงินมีทอง

เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศร ษ ฐีมหาเศร ษ ฐีด้วยเถอะ

และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆๆ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ว่า

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ /

ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจาก ภั ย พิ บั ติและเคราะห์ก ร ร มทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ

(พระคาถาพญายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้

ไว้ช่วยคนให้รอดพ้ นจากความทุกข์ย าก ลำบ าก และ ภั ย พิ บั ติ ทั้งปวง)

ข้อมูลverrysmilejung

Tagged