ธนาคาร ออมสิน แนะให้รีบดูข้อความ

ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชนกู้เงิ นฉุ กเฉิ น บรรเท าผลกระท บโควิ ด-19

มีประชาชนให้ความสนใจล งทะเบี ยนอย่ างต่อเนื่อง

โดยเบื้องต้นจะนัดลู กค้ า เข้ามาทำสัญญาแต่ละสาขาไม่เกิน 50 คนต่อวัน

หรือประมาณ 50,000 คนต่อวันรวม 1,000 สาขาทั่วประเทศ

โครงการสินเชื่ อฉุ กเฉิ น สำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ” วงเงิ นกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน

ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงิ นกู้ 6 งวดแรก ไม่ต้องใช้หลักประกัน

1.สินเชื่ อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงิ นกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือนวงเงินสินเชื่ อ รวม 20,000 ล้านบาท

และ 2.สินเชื่ อผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

วงเงินสินเชื่ อรวม 20,000 ล้านบาท โดยให้ล งทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

ล่าสุด มีผู้ล งทะเบี ยนขอสินเชื่ อทั้งสิ้ น 2.3 ล้านราย แบ่งเป็น สินเชื่ อผู้มีอาชีพอิสระ 1.77 ล้านราย

และสินเชื่ อผู้มีรายได้ประจำ 627,000 ราย ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ทยอยส่งข้อความเอสเอ็มเอส (SMS)

แจ้งกำหนดวันเวลาให้ผู้ลงทะเบี ยนติ ดต่อสาขาแล้วกว่า 1.33 ล้านราย

โดยปัจจุบันมีผู้ล งทะเบี ยนมาติ ดต่อธนาคารฯ และได้รับอนุมัติสินเชื่ อแล้ว 130,000 ราย

อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ 160,000 ราย

ขณะที่อีกกว่า 300,000 ราย ยังไม่ได้แสดงตนและยื่นเอกส ารตามนัดหมาย

ซึ่งคิดเป็น 23% ของจำนวนผู้ที่ได้รับแจ้ง SMS จำนวน 682,000 ราย

“จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ล งทะเบี ยนที่ได้รับ SMS ไม่มาติ ดต่อธนาคาร เกิ ดจากหลายสาเห ตุ

อาทิ ลู กค้าไ ม่สะดวกในวัน/เวลาที่นัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ไ ม่ถูกต้อง เป็นต้น

จึงขอให้ผู้ล งทะเบี ยนช่วงวันที่ 15-19 เม.ย.63

ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ของตน หากได้รับขอให้ รีบเตรียมเอกส ารและเดินทางไปติ ดต่อสาขาที่นัดหมาย”.