เตรียมเปิ ดสมั ครบัตรคนจ น หลังโ ควิ ดคลี่คล าย สศคยันปี 64 มีงบพอ

สศค.ยันปี 64 มีงบประมาณเพียงพอหนุนบัตรคนจ น หรือสิทธิพื้นฐานบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐต่อเนื่ อง

เปิ ดลงทะเบี ยนรอบใหม่หลังโ ควิ ด-19 คลี่คลาย พร้อมเล็งปรับเป้ารายได้กรมภาษีปี 63

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 63 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

Loading...

เปิดเผยว่า สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐนั้น เดิมจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบใหม่ในเดือน เม.ย.-พ.ค.ที่ผ่ านมา

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบ าดของโ ควิ ด-19 จึงทำให้ต้องเลื่ อนการเปิ ดลงทะเบี ยนออกไปก่อน

และหลังสถานการณ์โ ควิ ด-19 คลี่คลาย สศค.จะเสนอรั ฐ บ าลให้เปิดลงทะเบี ยนรอบใหม่ทันที

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในระบบ เพื่อให้คนที่เดื อดร้อนจริงๆ ได้รับความช่วยเหลือ

“ส่วนในเดือนก.ย.นี้ รั ฐบ าลจะยังสนับสนุนเงิ นให้สวัสดิการพื้นฐานอย่ างต่อเนื่ อง

ในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปโภคบริโภ ค เช่น ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี

(ก๊าซหุงต้ม) 45 บ าทต่อคน โดยต้องไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน เป็นต้น”

อย่ างไรก็ตามในปี 2564 รั ฐบ าลได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานเหล่านี้ไว้แล้ว

ซึ่งในแต่ละปีสศค.จะได้รับงบประมาณปีละ 40,000-50,000 ล้านบ าท

ส่วนจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่นั้น สศค.ขอดูตัวเลขผู้ที่

ลงทะเบี ยนรอบใหม่ว่าจะมีทั้งหมดจำนวนเท่าใด ก่อนจะกำหนดเพิ่มเติมสวัสดิการใดๆ

นอกจากนี้ สศค.อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดเป้าจัดเก็บรายได้ของกรมภาษี อาทิ

กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และกรมศุลกากร ในปีงบประมาณ 2563

เดิมตั้งเป้าจัดเก็บได้ 2.87 ล้านล้านบ าท เนื่ องจากในปีนี้กรมภาษีได้ออกมาตรการมาดูแลเศรษฐกิจ

ในช่วงที่สถานการณ์ที่โ ควิ ด-19 แพร่ระบ าดหลายมา ตรการ อย่ างไรก็ตาม

เรื่องฐานะการคลังยังเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังจะต้องติดตามและดูแลให้สามารถบริหารจัดการได้

“ปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติ เนื่ องจากโ ควิ ด-19 แพร่ระบ าด ดังนั้นจะค าดหวังให้รายได้ภาษีเป็นเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้

รั ฐบ าลจะต้องใช้เครื่องมือทางการคลัง ในการดูแลเศร ษฐกิจ โดยสิ่งที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแล้ว

คือการลดภาษีบ างตัว หรือการเลื่ อนจ่ายภาษีออกไป เพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องกับธุรกิจ และทำให้ประชาช นมีเงิ นหมุนเวียนในมือนานที่สุด”

สำหรับการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2564 ที่ตั้งเป้าไว้ 2.67 ล้านล้านบ าทนั้นขณะนี้ยัง

ไม่ได้มีการพิจารณาปรับลดเป้าจัดเก็บรายได้ โดยหน่วยงานที่เป็นกรมจัดเก็บภาษีจะต้องใช้

ความสามารถในการจัดเก็บภาษีให้เต็มที่ ผ่ านการออกมาตรการทางภาษีใหม่ๆ

เพื่อให้สามารถบริหารการจัดเก็บรายได้ให้สามารถจัดเก็บได้มากขึ้น ซึ่งกรมจัดเก็บภ าษีได้รับโจ ทย์นี้ไปแล้ว

Loading...
อ่านเพิ่มเติม