เกิ ด 5วันนี้ รว ย หนัก ป ล ด ห นี้ สิ นส บ ายทั้ งค ร อบครัว

เกิ ดวันจันทร์

ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก งานเงิ นที่เคยมีคนรับป ากหรือสั ญญ าว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอย่ างไม่มี

Loading...

กำหนด จะได้เงิ uมาต้องด้วยสิติ ปัญญ าน้ำพักน้ำแ ร งและโช ค ดว ง

ของตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่ อห น้าแ บ บแต่ก่อนคงไม่ได้แล้ว แต่บัดนี้เป็นต้นไป

เกิ ดวันอังคาร

ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ ายเป็นสำคัญ มีเกณฑ์เสี ยเงิ นมากกว่าได้เงิ นมีเกณฑ์

ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงิ นกะทันหันจนแ ท บล้ ม ป่ วย

เพร าะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันโผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเค ลี ย

รีบสะสาง ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ชายสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง

มีโอ กาสที่จะเป็นลูกครึ่ง หรือช าวต่างชาตินำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ

เกิ ดวันพฤหัสบดี

เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ ากับปัญห าต่างๆ หรือความวุ่นวายอย่ างถึงที่สุด

อาจโดนรั งแ ก โดนกลั่นแ ก ล้ งจากคนที่อยู่รอบข้าง ฉะนั้นอย่ า

ไว้ใจใครให้มากนัก แตนี้เป็นต้นไป มีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากเ พ

ศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่า และ การยอมรับจากคนที่เคยดูถู ก

คุณตั้งแต่ยังเล็กแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค ล าภจากการเสี่ ย งโช ค

เกิ ดวันเสาร์

ระวังว่าคนที่มีผิวคล้ำจะนำเรื่องเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใ จ

ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดข วางทำให้คุณ

ทำอะไรก็ไม่ราบรื่นไม่สำเร็จ แต่บัดนี้เป็นต้นไป ด วงชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่ อ

นขั้น เลื่อ นตำแหน่ง ได้เพิ่ม เงิ นเดือน มีความสำเร็จที่ดีแถมเงิ นทอ งก็จะร าบรื่นดีมาก

เกิ ดวันอาทิตย์

ด วงชะต ามีเกณฑ์ท ะเล าะเบ าะแ ว้ งกับคนใกล้ชิดและคนในที่ทำงาน

ร ะวังเรื่องอาร มณ์ให้มาก เรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่แค่น้ำผึ้งหยด

เดียว อาจทำให้หน้ าที่การงานมีปัญห าใหญ่ได้ จะคิดทำอะไรควรมีสติ

อยู่ตลอดเวลา อย่ าทำอะไรลงไปด้วยอาร มธ์และการป ร ะช ดประชัน

แต่นี้เป็นต้นไป มีเกณฑ์จะได้รับการอุ ปถั มภ์จากเพ ศ ต รงข้ามสูงวัย

Loading...
อ่านเพิ่มเติม