ตร วจสอบบั ญชีด่ วน อีก 2 วัน เงิ นเข้าบัตรคนจ น 300 บ าท

สำหรับเพื่อนๆที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รออีก 2 วัน เพื่อนๆชาวเว็บจะได้รับเงินเข้าบัตร

แล้ว 300 บ าท และสำหรับเดือนหน้า จะมีสิทธิ์ประโยช น์อะไรบ้ างไปเช็ กกัน

1. วงเงินชำระค่ าสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐหรือบัตรคนจนทุกคน

Loading...

โดยต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐมารูดซื้อสินค้ าจากร้านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ

หรือร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้ โดยจะได้รับคนละ 200-300 บ าท

ตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับเงิ นช่วยเหลือส่วนนี้ 300 บ า ทต่อเดือน

ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท จะได้รับเงิ น 200 บ าทต่อเดือน

2. ค่ าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ครอบคลุมทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส.

ใช้รูดเพื่อจ่ ายเงินในการเดินทาง ส่วนนี้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนจะได้รับคนละ 500 บ าท

3. ส่วนลดซื้อก๊ าซหุงต้ม กับร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการ โดยรั ฐบ าลแ จกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน

เป็นจำนวนเงินผ่านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐคนละ 45 บ าทต่อ 3 เดือน หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเ งินส่วนนี้ไป

4. เงิ นคืนภาษี 5% ของยอดเงิ นที่ใช้จ่ายกับร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง

หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี

ซึ่งร้านค้ าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป

โดยเ งินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บ าท

ซึ่งเงิ นจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรูดออกมาเป็นเงิ นสด

หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงิ นจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

5. ส่วนลดค่ าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่ าน้ำประปามาต้องจ่ายเ งินสดไปก่อน

จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงิ นสดกลับมาเข้าบัตร โดยสามารถกดออกมาเป็นเ งินสดได้

6. ส่วนลดค่ าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บ าท

เมื่อสิ้นเดือนบิลค่ าไฟฟ้ามาให้ จ่ ายเ งินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเ งินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บ าท โดยสามารถกดเงิ นสดออกมาใช้ได้

7. เงินพิเศษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บ าท ตามเกณฑ์รายได้

ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรร มการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาต รการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันย ายน 2563

โดยเงิ นจะโ อนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดมาใช้ได้เช่นกัน

Loading...
อ่านเพิ่มเติม