บุ ญห นุนนำ 5 วันเกิ ด โช คชะต าจะดีขึ้นมีเ ก ณ ฑ์ ร ว ยเป็นเศ รษฐี

เ กิ ดวันจันทร์

ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก งานเงิ นที่เคยมีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่ อนอ อ ก

Loading...

ไปอย่ างไ ม่มีกำหนด จะได้เงิ น มาต้องด้วยสติปัญญาน้ำพักน้ำแร ง และโ ชค ด ว ง

ของตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแบบแต่ก่อนคงไ ม่ได้แล้ว แต่หลัง 1 พฤษภาคม

เป็นต้นไป ชะ ต าชีวิตจะโ ดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานและเงิ นทองเ พ ศตรงข้าม ผิวขาว บุคลิกดี จะนำความโ ชคดีมาให้กับคุณ

แถมท่านยังมีเกณ ฑ์ได้โ ชคลาภจากการ เ สี่ย ง โ ชค หากเจอคนขายล็ อตเต อรี่

ที่เร่ขายใกล้ร้านทอง ลองหยิบสักใบ ด ว งท่าน มีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนมีเงิ น

ก้อนโ ตเก็บในบัญชี มีเงิ นไปวางดาวน์ซื้อรถยนต์ หรือเอาไปปิดยอ ดห นี้คงค้างจนหมดห นี้หมดสินได้

ด ว งชะ ต าท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอ ยู่ในเ กณฑ์ปีทองเลย 2563 ถึง 2564 ด ว งชะ ต า

มีแนวโ น้มจะร ว ยระดับมหาเ ศ ร ษ ฐี มีเก ณฑ์ถูกห ว ยร ว ยโ ชค เจอเ รื่ อ งร้ า ยแร ง

ก็หลุดรอ ดมาได้ ตกน้ำไ ม่ไหล ตกไ ฟ ไ ม่ไ หม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่ างที่หวังไว้

เ กิ ดวันอาทิตย์

ระวั งเ รื่ อ งอารมณ์ให้มาก เ รื่ อ งเล็กจะเป็นเ รื่ อ งใหญ่ แ ค่ น้ำผึ้งหยดเดียว

อาจทำให้หน้าที่การงาน มีปัญ ห าใหญ่ได้ จะคิดทำอะไรควรมีสติอ ยู่ตลอ ดเวลา อย่ า

ทำอะไรลงไปด้วยอารมธ์และการประชดประชัน แต่หลังช่วง 1 พฤษภาคม ถึง 16 ธันวาคม

เป็นต้นไป มีเกณ ฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากเ พ ศตรงข้ามสูงวัย อาจเป็นได้ทั้งคนไทย

และคนต่างชาติและจะได้ของมีค่าที่อ ย ากได้มานานแถมท่านยังมีเก ณฑ์ได้โ ชคลาภจากการ เ สี่ย ง โ ชค

หากเจอคนขายล็ อตเต อรี่ที่เร่ขายใกล้สถานีรถไ ฟ หรือสถานีรถไ ฟ ฟ้า ลองหยิบมาสักใบด ว ง

ท่าน มีเก ณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลักล้าน เอาเงิ นนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสิน อ อ ก รถใหม่

ป้ายแดงได้เลยและด ว งชะ ต าท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอ ยู่ในเก ณฑ์ปีทองเลย

เ กิ ดวันพฤหัสบดี

ที่ผ่าน มา เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญ ห าต่างๆ แต่หลังจากนี้เป็นต้นไป

มีเก ณฑ์จะได้ของมีค่าจากเ พ ศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่าและการยอ มรับจากคนที่เคยดูถูกคุณ

ตั้งแต่ยังเล็กแถมท่านยังมีเก ณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโ ชค

หากเจอคนขายล็ อตเ ตอรี่มาเร่ขายใกล้วัดวาอารามให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ

ด ว งท่าน มีเ กณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงิ นเอาไปใช้ห นี้ใช้สิน ชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีก

แถมมีเงิ นเหลือเก็บก้อนโ ตและด ว งชะ ต าท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอ ยู่

ในเกณฑ์ปีทองเลย2563 ถึง 2564 ด ว งชะ ต ามีแนวโ น้มจะร ว ยระดับมหาเ ศ ร ษ ฐี

เ กิ ดวันเส า ร์

ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อ มคอ ยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไ ม่ราบรื่น ไ ม่สำเร็จ

แต่หลัง 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป ด ว งชะ ต ามีเกณ ฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงิ นเดือน

มีความสำเร็จที่ดี แถมเงิ นทองก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเก ณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโ ชค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้โ รงพย าบ าล ให้สุ่มหยิบมาสักใบด ว งท่าน มีเก ณฑ์

สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงิ นไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ าน ได้สบ า ย และด ว งชะ ต าท่าน 2 ปี

ต่อจากนี้ถือว่าอ ยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563 ถึง 2564 ด ว งชะ ต ามีแนวโ น้มจะร ว ยระดับมหาเ ศ ร ษ ฐี

มีเก ณฑ์ถูกห ว ย ร ว ยโ ชค เจอเ รื่ อ งร้ า ยแรงก็หลุ ดรอ ดมาได้ ตกน้ำไ ม่ไหล ตกไ ฟ ไ ม่ไห ม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่ างที่หวังไว้

เ กิ ดวันอังคาร

ก่อนหน้านี้ มีเก ณฑ์เ สียเงิ น มากกว่าได้เงิ น มีเก ณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงิ น

กะทันหันจนแทบล้ม ป่ ว ย เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไ ม่คาดคิดไ ม่คาดฝันโ ผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสาง

แต่หลังจากนี้ เป็นต้นไป ชายสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโ ปร่ง มีโ อ ก าสที่จะเป็นลู กครึ่ง หรือชาวต่างชาตินำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ

แถมยังมีเ กณฑ์ได้โ ชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โ ชค หากเจอคนขายล็ อตเต อรี่

ผอ มสูงมาเร่ขายแล้วยื่นล็อ ตเต อรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเสธ ด ว งท่าน

มีเก ณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้านเอาเงิ นนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสิน

มีเงิ นซื้อรถ มีเงิ นปลูกบ้ านหลังใหญ่ครอบครัวมีความเป็นอ ยู่ที่ดี

Loading...
อ่านเพิ่มเติม