หลายคนยังไม่รู้ ต่อ พรบ ทุก ปี เบิ กเงิ นได้ถึง 3 แสนบ าท

พ.ร.บ.รถย นต์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้รถต้องทำ เป็นการปร ะ กันภัยรถยนต์ภาคบังคั บ

ซึ่งกฏหมายบังคั บให้รถทุกคันต้องทำปร ะ กัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ

เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจาก ‘อุบั ติเห ตุ’

Loading...

โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบั ติเห ตุ เหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่

หากรถยนต์ของเราไม่มี พ.ร.บ. มีโท ษปรับไม่เกิน 10,000 บ าท

และเจ้าของรถต้องเก็บ รั กษ าหลักฐ านการมีปร ะ กันนี้ไว้พร้อ มแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ทุกเวลาที่ใช้รถยนต์ด้วย หลายคนก็คงอ ย ากจะรู้ว่าเราจะได้ประโยช น์อะไรจากการจ่ายเงิ นให้กับส่วนนี้

วันนี้เราจะมาบอ กประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ. ให้ทุกคนได้ทราบกัน

การคุ้มครองนั้นมีหลายกรณี และครอบคลุมสามารถใช้เบิกได้ดังนี้

1. ค่ารั กษ าพย าบ าลจากการบาดเจ็บ ซึ่งจะมีการจ่ายต ามจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บ าท/คน

2. การเสี ยชี วิ ตหรือสู ญเสี ยอวัยวะหรือ ‘ทุพพลภ าพ’ อย่ างถาวร จะได้รับเงิน 35,000 บ าท/คน

และถ้าหาก เสี ยหายจากข้อ 1 ข้อ 2 นั้นและจะต้องได้ไม่เกิน 65,000 บ าท/คน

โดยทั้งหมดนี้ คือ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้ค้ำปร ะ กันนั้นจะได้รับภายหลัง

จากที่มีการพิสูจน์แล้วว่าผู้ปร ะ กันไม่ได้เป็นฝ่ายผิ ดต ามกฎ หมายแต่อย่ างใด

นอ กจากนี้จะมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่า เสี ยห าย เบื้ องต้นกรณีเป็นฝ่ายถูก ดังนี้

1.สำหรับค่า รั กษ าพย าบาลจากการบ าดเจ็ บนั้นจะได้สูงสุดไม่เกิน 80,000 บ าท/คน

2.การเสี ยชี วิ ตหรือ ทุพพลภาพอย่ างถาวร 300,000 บ าท/คน

3.สำหรับการสูญเสี ยอวัยวะ

3.1ซึ่งถ้าหากมีการ สูญเสี ยตั้งแต่ข้อ มือหรือแขนหรือเท้าหรือตั้งแต่ข้อเท้าหรือขาวหรือ

ต าบอ ดอย่ างใดอย่างหนึ่งรวมกันเป็น 2 กรณีขึ้นไปจะได้รับเงิ นประมาณ 300,000 บ าท

3.2 สูญเสี ยมือตั้งแต่ข้อ มือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา หรือสา ยต า

หรือ หูห นวก เป็นใบ้ หรือเสี ยความสามารถในการพูดหรือลิ้น ขา ดสูญเสี ยอวัยวะ สืบพัน ธุ์หรืออวัยวะอื่นใด จะได้รับเ งิน 250,000 บ าท

3.3 สำหรับผู้สู ญเสี ย นิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นนิ้วได้หรือหลากหลายนิ้ว จะได้รับเ งิน 200,000 บ าท

4. ค่าชดเชยการ รั ก ษาตัวกรณีผู้ป่วยใน 200 บ าทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บ าท

5. จำนวนเงิ นคุ้มครองสูงสุดรวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บ า ท

6. วงเงิ นคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบั ติเห ตุ แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง

7 วงเงิ นคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่อ อุบั ติเห ตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง

สำหรับเอ กสารที่ต้องใช้เวลาในการเครม พ.ร.บ. ก็จะมีดังนี้

1. ในกรณีบา ดเจ็บ

-สำเนาบัตรประชา ช นผู้ประสบ อุบั ติเห ตุ

-ใบเสร็จรับเงิ นต้นฉบับกรณีเบิกค่าชดเชยหรือ ผู้ป่วยใน

-สำเนาบัตรประชาช นผู้ประสบ อุบั ติเห ตุ

-ใบรับรองแพ ทย์ หนังสือรับรองการ รั ก ษาตัวเป็นผู้ ป่วยใน

2.ในกรณี ทุพพลภาพ

-สำเนาบัตรประชาช นผู้ประสบ อุบั ติเห ตุ

-ใบรับรองแพ ทย์และหนังสือรับรองความพิการ

-สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสี ยห าย จากการประสบภั ยจากรถ

3.ในกรณี เสี ยชี วิต

-สำเนาบัตรประชาช นผู้ประสบ อุบั ติเห ตุ

-ใบม ร ณะบัตร

-สำเนาบัตรประชาช นทาย าทสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

-สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้น เสี ยชี วิ ต จากการประสบภั ย จากรถ

เมื่อ มีการเตรียมเอ กสารเสร็จแล้ว สามารถนำไปยื่นเรื่องขอเบิ กเงิ นได้จาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภั ย

จากรถยนต์จำกัดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและทำการจ่ายเงิ นคืนภายใน 7 วัน โดยพรบคุ้มครองผู้ เสี ยห าย ในส่วนของคนเท่านั้น

ในส่วนของทรัพย์สิ นเชื่ อรถยนต์นั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์ควรจะทำปร ะ

กันภั ยรถยนต์ไว้สำหรับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 หรือชั้น 3 ต ามแต่ความสะดวก

เพื่อลดความเสี่ ยงในค่ าจ่ ายใช้ และการคุ้มครองรถยนต์ที่เป็นทรั พย์สิ นของท่าน หากเกิ ด อุบั ติเห ตุ

Loading...
อ่านเพิ่มเติม